Borwerk Tezgah Periyodik Kontrol

Borwerk Tezgah Periyodik Kontrol

Borwerk tezgahı, diğer makinelerin yapamayacağı işleri kolaylıkla yapmaya yarayan makine tezgahıdır. CNC, torna ve freze tezgahlarının işleyemediği büyüklükteki ve ağırlıktaki malzemeleri kolaylıkla işlemeye yarayana makine olarak karşımıza çıkmaktadır. İmalat sanayinde kullanılan borwerk tezgahı yatay kullanımı sayesinde delik delme, klavuz çekme, raybalama, büyütme gibi işlemleri kolaylıkla yapmaktadır.

Borwerk tezgahları, tabla tipi, çapraz kızak hareketli, T tipi, Yer tipi, platen tip gibi farklı türlerde farklı amaçlar için kullanılan çeşitleri bulunmaktadır. Pahalı olan bu tezgah tipleri çok ağır ve zor işlerin üstünden kalktıkları için zamanla arıza verebilmektedir. Bu arızalar zamanla olası kazalara sebebiyet verebilmektedir. Alman kökenli olan borwerk tezgahı periyodik kontrolleri olumsuz kazaların önüne geçebilmektedir.

Bir çok aletin bir araya gelmesi ile oluşan bu tezgahların bakımları çok önemlidir. Olası kazaları, yaralanmaları ve ölümleri engellemek için yapılan kontroller aynı zamanda borwerk tezgahının daha verimli ve uzun ömürlü çalışmasını sağlayacaktır. Borwerk tezhgahlarının; freze, komparatör, elektrik panosu, hareket mili, vidalı mil, kilit, karşılık yatağı, elle kumanda kolları, motor, elektrik tesisatı, ve diğer ekipmanların tüm kontrollerini mutlaka iş veren olarak Türkak onaylı muayene kuruluşlarına yaptırmalısınız.

Türkak onaylı muayene kuruluşu olan DENETLE Laboratuvar; İş ekipmanları kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliğine ve ilgili standartlara göre borwerk tezgahları için periyodik kontrol hizmeti vermektedir. TS EN 13128 Takım tezgahlarında güvenlik standartına göre periyodik kontrolleri yapmaktadır.

Yetkili muayene kuruluşu olarak periyodik kontrol işlemleri sırasında ilgili yönetmelik ve standartlara uygun olarak periyodik kontrolleri yapılmaktadır.

MADDE 1 – Bu Yönetmeliğin amacı, işyerinde iş ekipmanlarının kullanımı ile ilgili sağlık ve güvenlik yönünden uyulması gerekli asgari şartları belirlemektir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren tüm işyerlerini kapsar.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik; 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 30 ve 31 inci maddeleri ile 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 ve 12 nci maddelerine dayanılarak ve 3/10/2009 tarihli ve 2009/104/EC sayılı Avrupa Birliği Direktifine paralel olarak hazırlanmıştır.

Borwerk Tezgahı Periyodik Kontrol Süresi

2.4. Tezgâhlar

2.4.1. (Değişik:RG-24/4/2017-30047) Tezgâhlara yılda bir bakım ve muayene yapılması yeterlidir. Preslerin muayeneleri TS EN 692+A1 ve TS EN 693+A2 standartlarına uygun olarak gerçekleştirilir. Bu bentte sayılan ekipmanlar için bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde yer alan hükümler uygulanmaz.

Borwerk Tezgahı Periyodik Kontrol Raporu

DENETLE Laboratuvar, borwerk tezgahlarınızın teknik olarak kullanılabilirliğini raporlamakta ve iş güvenliği gereksinimlerini tam olarak ifade ederek iş kazalarının önlemeye çalışmaktayız. Firma olarak yerli ve yabancı tüm firmaların borwerk tezgahlarının periyodik olarak kontrollerini gerçekleştirmektedir. Gerekli test, denetim ve ölçümler sonrasında borwerk tezgahları için uygunluk raporu hazırlamakta ve raporlamaktayız.